Gravity Rush 2

最近開始玩 Gravity Rush 2,地圖真係好大,仲有啲攪笑 bug XD

好似呢個尋晚遇到既重力大媽咁 XDD

今集新增嘅影相同尋寶好好玩,淨係玩影相都影左成粒鐘 XD

尋寶除左收人地嘅相之外,自己行行吓都會發現到,搵到之後可以影返張比其他人做提示,好似咁

s__29728836

就唔係幾好喇,所以我選擇左重拍 XDDDD